diumenge, d’octubre 15, 2006

Programa d'actes de les XI Jornades Culturals de la Plana de l'Arc

Divendres 27 d'Octubre

17:30 h. --> Recepció i lliurament de Materials

18:00 h. --> Inauguració de les Jornades a càrrec de l'Excel·lentíssim i Magnific Rector de la Universitat Jaume I. Conferència de Daniel Gozalbo, "Literatura i el Desert de Les Palmes"

20:00 h. --> Inauguració de les exposicions:
- Bolets
- Art religios
- Fotografia
- Fil agulla i boixets
- Aquesta és la meva escola

Dissabte 28 d'Octubre

10:00 h. --> Lectura de comunicacions

11:00 h. --> Conferència de Martí Dominguez, Director de la revista Mètode, titulada "ART i NATURA"

12:00 h. --> Descans

12:30 h. --> Taula Rodona "PARCS NATURALS I DESENVOLUPAMENT LOCAL" coordinada per Dr Joan Mateu i Bellés, Catedràtic de Geografia de la Universitat de València

16:30 h. --> Lectura de comunicacions

18:30 h. --> Acte popular al carrer

Diumenge 29 d'Octubre

10:30 h. --> Visita guiada pel poble de la Pobla Tornesa a càrrec del Dr Joan Mateu i Bellés, Catedràtic de Geografia de la Universitat de València. El punt d'eixida serà des de la Plaça del Raval

14:00 h. --> Dinar de cloenda i lliurament de diplomes d'assistència

XI Jornades Culturals de la Plana de l'Arc
Associació Cultural La Balaguera
Plaça Ajuntament, 1
12191 La Pobla Tornesa
Telèfon:964338150 (Ajuntament)

Correu electròbnic: jornadesculturals@yahoo.es

Inscripcions abans del 16 d'Octubre:dissabte, de maig 27, 2006

XI Jornades Culturals de la Plana de l'ArcCONVOCATÒRIA DE LES COMUNICACIONS

Estimada companya.
Estimat company,

En la cloenda de les X Jornades Culturals celebrades el passat mes d’octubre de 2005 a la Sarratella, es féu pública la intenció que l’edició de l’any 2006 tingueren lloc a la Pobla Tornesa. Davant aquest repte s’han iniciat els treballs d’organització, per part de representants de l’associacionisme municipal i també de persones a títol institucional o individual que, a hores d’ara, ja es troben endinsats en la programació de les activitats i dels projectes que es duran a terme. El desenvolupament de les XI Jornades s'’nmarcarà, amb un format semblant als esdeveniments anteriors, el dies 27, 28 i 29 d’octubre de 2006.

Tot seguit, us fem constar algunes consideracions importants per a l’edició d’enguany, per la qual cosa fem aquesta convocatòria. La finalitat de les comunicacions radica en la voluntat de garantir la màxima participació, al temps que una elevada qualitat científica, per això, l’organització estableix un calendari que puga permetre recolzar als comunicants, si es considera oportú, en la seua tasca. Queda així manifest el compromís de facilitar l’assessorament necessari per tal que aquesta empresa es resolga el més satisfactòriament possible.
Es pel motiu esmentat, per gaudir de cert temps per a la revisió dels treballs d’investigació, que les dates per a lliurar els resums, així com de les comunicacions definitives, s’estableixen rigurosament els dies següents:
- Lliurament de resum obligatori de la comunicació, previ a l’entrega de la mateixa, aproximadament de 15 línees, i amb la inclusió de les dades personals, on expliquen la temàtica desenvolupada a mode de síntesi: abans del 6 d’agost de 2006. (durant els deu dies següents obtindrà contestació per part de la coordinació de les comunicacions).
- Lliurament de la comunicació (versió definitiva): abans del 10 de setembre de 2006. En el termini de vint dies se li comunicarà a l’autoria dels treballs si cal modificar o contemplar algun aspecte de treball d’investigació, o qualsevol altra consideració que es farà constar.

Per finalitzar, recordem que les persones que desitgen presentar alguna comunicació trobaran al dors d’aquest full les normes adequades de presentació i format exigits en convocatòries anteriors. Ens mostraríem d’allò més satisfets comptant amb la teua participació.

Per qualsevol consulta podeu demanar per Ester Pegueroles al telèfon 964338150 (Ajuntament), o bé contactar per e-mail a l’adreça electrònica: jornadesculturals@yahoo.es . Igualment, podeu fer-nos arribar la documentació a:

XI JORNADES CULTURALS DE LA PLANA DE L’ARC
Associació Cultural la Balaguera.
Pl. l’Ajuntament, 1
12191-LA POBLA TORNESA

NORMES PER A LES COMUNICACIONS

1. Les comunicacions han de ser l’exposició de treballs d’investigació rigorosa que aporten dades originals sobre els aspectes naturals o socials de la comarca de la Plana de l’Arc. Sense excloure aquelles comunicacions d’àmbit local, es valoraran especialment aquells treballs que vessen sobre estudis del conjunt de la comarca i/o temàtiques que es projecten envers aquest espai territorial.
2. Les comunicacions hauran de ser redactades en la nostra llengua. L’extensió per escrit no podrà ser superior a 20 fulls DIC-A4 per una sola cara i a doble espai, incloent-hi figures, taules, notes i bibliografia. Es facilitarà la traducció dels originals redactats en altres llengües. Hauran de presentar-se en disquet o enviar-se per correu electrònic dins del programa Word o similar.
3. Les comunicacions han de ser inèdites i no podran estar en curs de publicació.
4. Les comunicacions estaran precedides d’un títol breu però suggeridor del seu contingut, seguides de les dades de l’autor (nom, adreça, telèfon i, si s’escau, e-mail, fax i centre d’estudis a què pertany).
5. El caràcter emprat en l’escriptura haurà de ser la llera redona (preferiblement Times New Roman) número 12. Es recorda als autors que s’utilitzarà la lletra cursiva per als noms científics, neologismes, barbarismes,… o per als títols de llibres i revistes. Les citacions textuals han de ser en lletra rodona, i s`han de consignar entre cometes i, si tenen més de tres línees hauran de ser entrades per marge esquerre de la caixa de text.
6. L’autoria podrà incloure notes complementàries al tex general, que hauran d’anar relacionades per un numeració entre parèntesi i correlativa per ordre d’aparició, mecanografiades per aquest ordre al final del text general.
7. La llista bibliogràfica es col·locarà al final de cada comunicació, serà ordenada alfabèticament per autories i any de publicació. Aixi mateix, haurà de ser donada d’acord amb el model següent:
A) llibre: MATEU BELLÉS, JOAN (1982): EL NORTE DEL País Valenciano. Geomorfologia litoral y prelitoral. Universitat de València. València.”
B) Article dins d’una revista: ESTEVE GÀLVEZ, Francesc (1986): “L’amollonament de la Via Romana al Pla de l’Arc” en Estudis Castellonencs núm. 3 Castelló, pp. 243-274.
En el text, les citacions bibliogràfiques es faran amb el sistema Autor (data).

8. El temps de lectura de los comunicacions serà determinant per l’organització i no passarà mai dels 15 minuts.
9. Les comunicacions seran publicades en el termini màxim d’un any. Si l’autoria volguera publicar les comunicacions quan encara no hagen estat editada, haurà de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de l’organització.
10. La comissió organitzadora, al seu criteri, es reserva el dret d’acceptar o no els treballs que reben. El fet d’enviar una comunicació implica estar d’acord amb les decisions de la comissió organitzadora i amb aquestes normes.